Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 2
692-12-16-548
dolnośląskie
polkowicki
Polkowice
Polkowice
Dąbrowskiego 1a
59-100
Kornel Makuszyński

Nasza szkoła słynie z tego, że panuje w niej atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia, a dobro dziecka jest priorytetem. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój zainteresowań i talentów naszych uczniów. Realizujemy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień. Uczniowie mogą realizować swoje zamierzenia w ramach wielu kół zainteresowań: informatycznych, artystycznych, sportowych i przedmiotowych. Wynikiem tych działań są liczne osiągnięcia naszych wychowanków na szczeblu powiatu, województwa, a nawet kraju, np. w: Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MULTITEST, Ogólnopolskim Konkursie Łowcy Talentów, OXFORD, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, a także w konkursach artystycznych.
Swoje umiejętności i talenty uczniowie mają możliwość zaprezentować podczas licznych uroczystości i imprez organizowanych przez SU, stanowiących bogatą tradycję szkoły.

Nasza baza:
- 22 sale lekcyjne oraz 2 sale oddziałów przedszkolnych,
- sala gimnastyczna oraz hala widowiskowo-sportowa,
- salka do gimnastyki korekcyjnej,
- gabinet logopedyczny,
- 2 gabinety z przeznaczeniem na indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze,
- 1 gabinet specjalistyczny do nauczania indywidualnego,
- 2 pracownie komputerowe (w tym jedna wyposażona w sprzęt otrzymany z Ministerstwa Edukacji Narodowej),
- szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną świetlicą szkolną oraz skomputeryzowaną biblioteką, czytelnią,
- 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na opiekę lekarską (pielęgniarską),
- gabinet stomatologiczny,
Wszystkie pomieszczenia szkoły, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz wychowawczo - opiekuńcze są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Posiadamy stałe łącza z siecią Internet.

Poniedziałek - Piątek od 6:30 do 22:00

Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz.2156 z póź.zm.)

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

Na dzień 30.06.2018r.
Liczba uczniów klas I-VII - 507
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych - 40
Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym "MOTYLKI" - 18

- w klasach I - 62
- w klasach II - 51
- w klasach III - 102
- w klasach IV - 88
- w klasach V - 87
- w klasach VI - 66
- w klasach VII - 51

Liczba oddziałów:
- punkt przedszkolny Motylki - 1
- przedszkolnych - 2
- szkoła - 25

Liczba nauczycieli:
- dyplomowanych - 56
- mianowanych - 16
- kontraktowych - 16

Liczba pracowników administracji i obsługi:
- szkoła - administracja 8 osób, obsługa 21 osób
- obiekty sportowe - obsługa 4 osoby,
- stołówka - administracja 1 osoba, obsługa 6 osób.

1. Sekretariat
2. Księgowość
3. Kadry
4. Kierownik gospodarczy
5. Czytelnia i biblioteka
6. Świetlica
7. Pedagog szkolny
8. Psycholog szkolny
9. Logopeda szkolny
10. Stołówka
11. Gabinet stomatologiczny
12. Gabinet pielęgniarski

Majątek stan na 30.06.2018r.
Budynek o powierzchni użytkowej: 6.607,08 m2

Wartość majątku:
środki trwałe 11.923.078,96
pozostałe środki trwałe 1.196.616,45

W szkole prowadzone są rejestry:
- zarządzeń Dyrektora
- pieczęci
- dziennik korespondencji
- kartotekę przydziału środków ochrony indywidualnej
- druków ścisłego zarachowania
- wydanych upoważnień

Rejestry dostępne są w szkole. Udostępnianie danych, które zawierają odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198) składając odpowiedni wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sekretariacie szkoły.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2010 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Lisiecka
Ilość wyświetleń: 29405
18 października 2018 09:00 (sp2polkowice) - Aktualizacja danych.
18 października 2018 08:56 (sp2polkowice) - Aktualizacja danych.
18 października 2018 08:48 (sp2polkowice) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl